Hotărârea nr. 324/2003

OBIECT: : DESEMNAREA UNEI PERSOANE ÎN CALITATE DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. PARCUL INDUSTRIAL BRASOV S.A; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND ADRESA NR. 29/2003,

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 324

din data de 28 iulie 2003

 


 Obiect: :  desemnarea  unei  persoane în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. PARCUL INDUSTRIAL BRAŞOV S.A;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003; 
 Analizând  adresa nr. 29/2003, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub  nr. 27.328/2003 a S.C. PARCUL INDUSTRIAL BRAŞOV S.A. şi Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat sub nr. ad. 27.238/2003, prin care se propune numirea unui reprezentant al Consiliului Local Braşov, în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. PARCUL INDUSTRIAL BRAŞOV S.A;
 Având în vedere demisia d-lui MUGUR LOGA - director al Serviciului Public Patrimoniu din această funcţie;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic.  Se numeşte dl. SORIN PĂLTÂNEA, în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. PARCUL INDUSTRIAL BRAŞOV S.A.