Hotărârea nr. 323/2003

OBIECT: COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 204/2003, PRIN CARE S-A APROBAT ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 200.000.000 LEI PENTRU COFINANTAREA CELUI DE-AL X-LEA CONGRES - JUBILIAR, CU PARTICIPARE INTERNATIONALA - AL ASOCIATIEI FOSTILOR DETINUTI PO

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 323

din data de 28 iulie 2003

 


Obiect: completarea art. 1 din H.C.L. nr. 204/2003, prin care s-a aprobat alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei pentru cofinanţarea celui de-al X-lea Congres - jubiliar, cu participare internaţională - al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi  Politici din România A.F.D.P.R., desfăşurat la Braşov în 26 - 29 iunie 2003;
 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Departamentului Servicii Interne - Serviciul Buget, înregistrat cu nr. ad. 11.333/2003, prin care se propune aprobarea completării art. 1 din H.C.L. nr. 204/2003;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 38, lit. p şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 204/2003, care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei, în vederea cofinanţării celui de-al X-lea Congres - jubiliar, cu participare internaţională - al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România - A.F.D.P.R., desfăşurat la Braşov în 26 - 29 iunie 2003. Fondurile vor avea ca destinaţie plata cheltuielilor având ca obiect cazarea şi masa participanţilor."

Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 204/2003, astfel modificată, va fi republicată.


Art. 3.  Primarul  municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 204/2003

republicată conform H.C.L. nr. 323 din 28 iulie 2003

 

Obiect: alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei pentru cofinanţarea celui de-al X-lea Congres - jubiliar, cu participare internaţională - al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România A.F.D.P.R., desfăşurat la Braşov  în 26 - 29 iunie 2003;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
Analizând referatul nr. ad. 11.333/2003 al Biroului Relaţii cu ONG şi IMM din cadrul Departamentului Servicii Interne, prin care se propune alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei, pentru cofinanţarea celui de-al X-lea Congres - jubiliar, cu participare internaţională  - al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România - A.F.D.P.R., desfăşurat la Braşov, în 26 - 29 iunie 2003;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 38, lit. p şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.   Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei, în vederea cofinanţării celui de-al X-lea Congres - jubiliar, cu participare internaţională - al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România - A.F.D.P.R., desfăşurat la Braşov în 26 - 29 iunie 2003. Fondurile vor avea ca destinaţie plata cheltuielilor având ca obiect cazarea şi masa participanţilor.


Art. 2.  Fondul de rezervă se diminuează cu suma de 200.000.000 lei.


Art. 3.  Primarul  municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.