Hotărârea nr. 322/2003

OBIECT : ÎMPUTERNICIREA UNUI AVOCAT CARE SA APERE INTERESELE CONSILIULUI LOCAL ÎN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND INITIATIVA UNUI GRUP DE CONSILIERI LOCALI

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 321

din data de 28 iulie 2003

 


 Obiect : împuternicirea unui avocat care să apere interesele Consiliului Local  în faţa instanţelor de judecată;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  28 iulie 2003;
 Analizând iniţiativa unui grup de consilieri locali, materializată în expunerea de motive nr. 36.765/2003, prin care se propune împuternicirea unui avocat care să apere interesele Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată;
 Având în vedere art. 58, din O.G. nr. 35/2002, aprobată prin Legea nr. 373/2002;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art.1. Începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, se aprobă împuternicirea unui avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local Braşov în faţa instanţelor de judecată de toate gradele în cauzele ce au ca obiect anularea hotărârilor de consiliu şi ca părţi  Consiliul Local şi Primarul sau Municipiul Braşov.


 Art. 2. Împuternicirea va fi semnată de preşedintele de şedinţă în exerciţiu, care va negocia şi cheltuielile de judecată pentru fiecare dosar aflat pe rolul instanţei.


 Art. 3. Preşedintele Consiliului Local în exerciţiu şi Primarul Municipiului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.