Hotărârea nr. 321/2003

OBIECT: CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI VERIFICARE A MODULUI DE ADUCERE LA ÎNDEPLINIRE A HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 320/2002 SI A HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 66/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 321

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect: constituirea unei comisii de analiză şi verificare a modului de aducere la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr. 320/2002 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2003; 

 

 Consiliul  Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie  2003;
 Având în vedere semnalele din mass-media privind nerespectarea prevederilor O.G. nr. 85/2001, în sensul efectuării controlului  referitor la activitatea asociaţiilor de proprietari precum şi întârzierea cu care se organizează şi desfăşoară licitaţiile publice la nivelul municipiului Braşov;
 În temeiul art. 46 şi art. 56, al. (7) din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se constituie comisia de analiză şi verificare a modului de aducere la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr. 320/2002 şi Hotărârii Consiliului Local  nr. 66/2003, formată din 5 membri, având următoarea componenţă:
  - DOGAR NICOLAE
  - ZOTA CORNELIU
  - PUIU VLADIMIR
  - BÂSCĂ IOAN
  - NEDECZKY LADISLAU

 Art. 2.  Obiectivele analizei şi verificărilor efectuate de comisia nominalizată la art. 1, sunt:
 1. Respectarea structurii organizatorice aprobate prin H.C.L. nr. 320/2002 şi H.C. nr. 66/2003;
 2. Organizarea concursurilor pentru posturile vacante din cele 2 organigrame;
 3. Încărcarea fiecărui angajat stabilită prin fişa postului şi alte atribuţii date prin  dispoziţii de primar cu caracter temporar;

 Art. 3.  Serviciile şi birourile organizate la nivelul Primăriei Municipiului Braşov, vor pune la dispoziţia  comisiei materialele solicitate de aceasta şi care îi sunt necesare îndeplinirii obiectivelor menţionate la art. 2.

 Art. 4. Comisia va prezenta raportul privind concluziile desprinse în urma verificărilor efectuate la şedinţa ordinară din luna august  2003.                         

 Art. 5. Comisia nominalizată la art. 1 şi primarul municipiului Braşov vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.

 

 

 

 

 

 
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV

 


 Obiect: constituirea unei comisii de analiză şi verificare a modului de aducere la îndeplinire
   a Hotărârii Consiliului Local nr. 320/2002 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2003;  

 
 Consiliul  Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie  2003;
 Având în vedere semnalele din mass-media privind nerespectarea prevederilor O.G. nr. 85/2001, în sensul efectuării controlului  referitor la activitatea asociaţiilor de proprietari precum şi întârzierea cu care se organizează şi desfăşoară licitaţiile publice la nivelul municipiului Braşov;
 În temeiul art. 46 şi art. 56, al. (7) din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se constituie comisia de analiză şi verificare a modului de aducere la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr. 320/2002 şi Hotărârii Consiliului Local  nr. 66/2003, formată din 5 membri, având următoarea componenţă:
  - DOGAR NICOLAE
  - ZOTA CORNELIU
  - PUIU VLADIMIR
  - BÂSCĂ IOAN
  - NEDECZKY LADISLAU

 Art. 2.  Obiectivele analizei şi verificărilor efectuate de comisia nominalizată la art. 1, sunt:
 1. Respectarea  structurii organizatorice aprobate prin H.C.L. nr. 320/2002;
    H.C.L. nr.  66/2003  şi H.C.L. nr. 259/2003;
 2. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cele 3 organmigrame;
 3. Încărcarea fiecărui angajat stabilită  prin fişa postului şi alte atribuţii date  prin        dispoziţii de primar cu caracter temporar."

 Art. 3.  Serviciile şi birourile organizate la nivelul Primăriei Municipiului Braşov, vor pune la dispoziţia  comisiei materialele solicitate de aceasta şi care îi sunt necesare îndeplinirii obiectivelor menţionate la art. 2.

 Art. 4. Comisia va prezenta raportul privind concluziile desprinse în urma verificărilor efectuate la şedinţa ordinară din luna august  2003.                         

 Art. 5. Comisia nominalizată la art. 1 şi primarul municipiului Braşov vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.

Nr.  Functionar  public Numele si prenumele Data  Semnatura
crt.   Intrare Iesire 
1. APROBAT - PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ PAUL  GONŢEA
   
2. CONTRASEMNAT -                 
SECRETAR NICOLAE   PARASCHIV   
3. Întocmit LIDIA  STĂNCULESCU   
4. Tehnoredactat  ANIŞOARA     Nr.          Nr.
 SAUCIUC        pag.    1     ex.      2