Hotărârea nr. 32/2003

OBIECT: APROBARE RESPINGERE RECLAMATII DEPUSE DE S.C. AXINIA-COM S.R.L., S.C. FLAMITA S.R.L., SC SECOMA S.R.L. SI S.C. CILOS S.R.L. SUB NR. 1.404, 1.406, 1.407 SI 1.408 DIN 29 NOIEMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 32

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: aprobare respingere reclamaţii depuse de S.C. AXINIA-COM S.R.L., S.C. FLAMITA S.R.L., SC SECOMA S.R.L. şi S.C. CILOS S.R.L. sub nr. 1.404, 1.406, 1.407 şi 1.408 din 29  noiembrie 2002;

 

Consiliul Local al Municipului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând raportul de specialitate nr. 1.404/2003 al Serviciului Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind respingerea reclamaţiilor depuse în data de 29 noiembrie 2002 de S.C. AXINIA-COM S.R.L., S.C. FLAMITA S.R.L.,  SC SECOMA S.R.L. şi S.C. CILOS S.R.L. sub nr. 1.404, 1.406, 1.407 şi 1.408;
In temeiul art. 38 lit.  f  şi  g, art. 46 şi art. 125 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 


Articol  Unic. Se resping reclamaţiile depuse de S.C. AXINIA-COM S.R.L., S.C. FLAMITA S.R.L., SC SECOMA S.R.L. şi S.C. CILOS S.R.L. sub nr. 1.404, 1.406, 1.407 şi 1.408 din 29 noiembrie 2002.