Hotărârea nr. 319/2003

OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND NUMARUL DE FUNCTII PUBLICE, ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 161/2003; CONSILIUL LOC

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 319

din data de 28 iulie 2003

 


 Obiect: respingerea proiectului de hotărâre privind numărul de funcţii publice,  organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003;

 

 Consiliul  Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 31.549 din data de 24 iunie 2003 a Primarului Municipiului Braşov, prin care s-a propus aprobarea numărului de funcţii publice, organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asiguararea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a H.G. nr. 504/2003 privind Programul de aplicare a Legii nr. 161/2003 şi a Ordinului nr. 218/2003, pentru aprobarea instrucţiunilor privind reîncadrarea funcţionarilor publici;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e şi art. 46, alin. 1 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic.   Se respinge proiectul de hotărâre privind organigrama şi statul de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov cu un număr de 297 posturi.