Hotărârea nr. 318/2003

OBIECT : MODIFICAREA SI REPUBLICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 46/2002, REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 128/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 318

din data de 28 iulie 2003

 

 

 Obiect : modificarea şi republicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2002, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2002;
 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 36.313 din 24 iulie 2003 a Primarului Municipiului Braşov, prin care s-a propus aprobarea modificării şi republicării Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2002, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2002;
 Având în vedere prevederile art. 94, alin. 2 din Legea nr. 161/2003;
 În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2002, republicată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2002, privind înfiinţarea Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, conform art. 38, sect. II, lit. i din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, după cum urmează:

 "Art. 6. din Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 46/2002, republicată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2002, se va modifica şi va avea următorul conţinut:
 Executarea activităţilor privind organizarea de licitaţii, selecţii de oferte, încheierea de contracte, asistenţă şi reprezentare juridică se va face de către personalul de specialitate propriu din schema  serviciului. Executarea Controlului Financiar Preventiv se va face de către contabilul propriu din schema acestui serviciu".

 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2002, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2002, privind înfiinţarea Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, astfel modificată va fi republicată.

 Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov şi Directorul Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 46/2002

republicată conform H.C.L. nr. 128/2002, republicată conform H.C.L. nr. 318 din 28 iulie 2003

 


Obiect: înfiinţarea Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2002; 
Analizând referatul nr. T. 2.780/17.01.2002 al Direcţiei Gospodărire - Oraş - Serviciul Administrare Domeniu Public, Curăţenie Oraş, prin care se propune înfiinţarea Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân;
Având în vedere prevederile art. 38, Sect. II, lit. l din Legea nr. 215/2001; Legii  nr. 326/2001 - privind serviciile publice de gospodărie comunală, cap. I, art. 2, punctul 2 precum şi  O.U.G. nr. 155/2001- privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
In temeiul art. 38, lit. l  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001;


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă înfiinţarea Serviciului  Public Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân.

 Art. 2.  Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân va avea următoarea componenţă:
 - şef serviciu    - contabil
 - medic veterinar   - dispecer, operator pe calculator
 - tehnician veterinar   - 2 şoferi
 - inspector    - 4 muncitori instruiţi pentru prinderea câinilor
- 4 muncitori necalificaţi pentru întreţinerea, trierea şi hrănirea câinilor.

Art. 3. Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân - va fi finanţat în totalitate de la bugetul local.

Art. 4.  Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân va funcţiona în sediul Primăriei Municipiului Braşov.

Art. 5. Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân va fi în subordinea Consiliului Local  Braşov, ca serviciu public cu personalitate juridică.


Art. 6. Executarea activităţilor privind organizarea de licitaţii, selecţii de oferte, încheierea de contracte, asistenţă şi reprezentare juridică se va face de către personalul de specialitate propriu din schema  serviciului. Executarea Controlului Financiar Preventiv se va face de către contabilul propriu din schema acestui serviciu.

 

Art. 7.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.