Hotărârea nr. 316/2003

OBIECT: STABILIREA DESTINATIEI SUMEI DE UN MILIARD LEI APROBATI PRIN H.C.L. NR. 22/2003, PENTRU DESFASURAREA FESTIVALULUI INTERNATIONAL CERBUL DE AUR LA BRASOV, ÎN ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 I

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 316

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect: stabilirea destinaţiei sumei de un miliard lei aprobaţi prin H.C.L. nr. 22/2003,  pentru desfăşurarea Festivalului Internaţional Cerbul de Aur la Braşov, în anul 2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Interne - Serviciul Financiar - Contabilitate, înregistrat cu nr. 36.094/2003, prin care se propune aprobarea folosirii sumei de un miliard lei pentru plata cazării, transportului şi altor servicii necesare pe perioada desfăşurării Festivalului;
 Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul  art. 38, lit. p şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă folosirea sumei de un miliard lei, aprobată prin H.C.L. nr. 22/2003, pentru plata cazării, transportului şi altor servicii necesare pe perioada desfăşurării Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, ediţia 2003, la Braşov.

 Art. 2. Plata se va face de Primăria Municipiului Braşov pe baza documentelor de decontare confirmate ca bun de plată de către Televiziunea Română.

 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.