Hotărârea nr. 315/2003

OBIECT : REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 249 DIN 30 IULIE 2001, PRIVIND ÎNCHIRIEREA LOCUINTELOR REPARTIZATE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV DE COMISIA CONSTITUITA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 160/1996, REPUBLICATA; CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 315

din data de 28 iulie 2003

 


 Obiect : revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249 din 30 iulie 2001, privind  închirierea locuinţelor repartizate Primăriei Municipiului Braşov de Comisia constituită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 160/1996, republicată;
 

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 35.348 din 17 iulie 2003 al Serviciului Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249 din 30 iulie 2001, privind închirierea locuinţelor repartizate Primăriei Municipiului Braşov de Comisia constituită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 160/1996, republicată;
 În temeiul art. 38, alin. 1, lit. x  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 249 din 30 iulie 2001, privind închirierea locuinţelor repartizate Primăriei Municipiului Braşov de Comisia constituită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 160/1996, republicată.

 

 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.