Hotărârea nr. 314/2003

OBIECT : ÎNCHIRIEREA DIRECTA A SPATIULUI SITUAT ÎN STR. HARMANULUI NR. 46 - 48 PENTRU GRADINITA NR. 60 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 35.321 DIN

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 314

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect : închirierea directă a spaţiului  situat în str. Hărmanului nr. 46 - 48 pentru Grădiniţa nr. 60 Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 35.321 din 17 iulie 2003 a Serviciului Monitorizare, Învăţământ, Cultură, Sănătate, Sport şi Tineret din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, privind oportunitatea închirierii spaţiului aferent Grădiniţei nr. 60 Braşov, situată în str. Hărmanului nr. 46 - 48 Braşov, proprietar fiind S.C. "I.U.S." S.A. Braşov, cu  sediul în Braşov, Str. Hărmanului nr. 58, format din clădiri şi teren din care suprafaţă construită 678 mp şi teren de 1.919 mp;
 Analizând şi procesul-verbal de prenegociere, întocmit la data de 26 iunie 2003, în baza Dispoziţiei de Primar nr. 1.321 din 10 iunie 2003;
 În temeiul art. 20, lit. g şi art. 28 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1. Se aprobă închirierea directă a spaţiului situat în Braşov, str. Hărmanului  nr. 46 - 48, compus din construcţii şi teren, potrivit anexei cu nr. 5.458 din 3 iulie 2003, pentru Grădiniţa nr. 60 Braşov, pentru suma de 1.500 Euro lunar pe perioadă de 1 an de zile calculat de la data adoptării prezentei, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor.

 Art. 2. Se aprobă întocmirea contractului de închiriere pentru întreg spaţiul şi terenul prevăzut în actul denumit creşă-grădiniţă între Municipiul Braşov şi S.C. "I.U.S." S.A. Braşov, potrivit celor de la art. 1.

 Art. 3. Primarul municipiului Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.