Hotărârea nr. 313/2003

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE CENTRALA TERMICA SCOALA GENERALA NR. 10, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXP

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 313

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect:  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  "Modernizare centrală termică Şcoala Generală nr. 10, Braşov";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 2.323 din 11 iulie 2003 a Primarului Municipiului Braşov, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Modernizare centrală termică Şcoala Generală nr. 10, Braşov";
 Având în vedere Legea Finanţelor Publice nr. 189/1998, art. 16;
 În temeiul art. 38, lit. m din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Modernizare centrală termică  Şcoala Generală nr. 10,  Braşov":
  Valoarea totală:  - 3.188.495,25  mii lei
             din care C + M  - 2.993.362,50  mii lei
  Durata de execuţie: 3 luni

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.