Hotărârea nr. 310/2003

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - COMPLEX COMERCIAL CU MARFURI INDUSTRIALE, STR. FUNDATURA HARMANULUI NR. 2, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIAL

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 310

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect:  aprobare "P.U.D. - Complex comercial cu mărfuri industriale, str. Fundătura Hărmanului nr. 2, Braşov";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrat  sub nr. 34.056 din 9 iulie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului  din cadrul  Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei  " P.U.D. - Complex comercial cu mărfuri industriale, str. Fundătura Hărmanului nr. 2, Braşov";
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u  şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Complex comercial cu mărfuri industriale,   str. Fundătura Hărmanului nr. 2, Braşov", iniţiată de S.C. INFO GROUP INVESTMENT S.R.L. şi întocmită de arh. NACU  MARIA, identificată în C.F. nr. 32615 din 21 mai 2003, nr. top. 8770/2/3, 8770/2/2/1, 8770/2/2/2, 8770/2/2/3, 8770/2/2/4, 8770/2/2/5, 8770/2/2/6, 8770/2/2/7, 8770/2/2/8, 8770/2/2/9, 8770/2/2/10.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.