Hotărârea nr. 309/2003

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - GARAJ DUBLU CU SPATIU DE LOCUIT LA MANSARDA SI FOISOR DE GRADINA, STR. POIANA LUI CATEPU, POIANA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT

 

 

H O T Ă R Â R E A     NR.  309

din data de 28 iulie 2003

 


 Obiect:  aprobare "P.U.D. - Garaj dublu cu spaţiu de locuit la mansardă şi foişor de grădină, str. Poiana Lui Caţepu, Poiana Braşov";  

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrat sub nr. ad. 33.468/03 din 4 iulie 2003, a Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului  din cadrul  Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Garaj dublu cu spaţiu de locuit la mansardă şi foişor de grădină, str. Poiana Lui Caţepu, Poiana Braşov";
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u  şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Garaj dublu cu spaţiu de locuit la mandardă şi foişor de grădină, str. Poiana Lui Caţepu, Poiana Braşov", iniţiată de NICULESCU GRIGORE şi întocmită de S.C. PROIECT MGH S.R.L., identificată în C.F. nr. 19534 din 9 decembrie 2002, nr. top. 14201/8.

 Art. 2. Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului propus la reţelele tehnico- edilitare (inclusiv la realizarea ministaţiei de epurare ape uzate, devieri reţele, etc.) se vor realiza prin proiectul tehnic la faza autorizaţiei de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.


 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.