Hotărârea nr. 308/2003

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - LOCUINTA S + P + E, CALEA POIENII F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREGISTRAT SUB NR. 29.904 D

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 308

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect:  aprobare "P.U.D. - Locuinţă S + P + E, Calea Poienii  f.n., Braşov";

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29.904 din 12 iunie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului  din cadrul  Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei  " P.U.D. - Locuinţă S + P + E, Calea Poienii f.n., Braşov;
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u  şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Locuinţă S + P + E, Calea Poienii f.n., Braşov, iniţiată de  DANILIUC  DAN  şi DANILIUC CLAUDIA şi întocmită de S.C. DOBRESCU ARH. S.R.L., identificată în C.F. nr. 20850 din 14 iunie 2002, nr. top. 2347/1/2.

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.