Hotărârea nr. 307/2003

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - LOCUINTA, STR. IZVORULUI NR. 7 A, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREGISTRAT SUB NR. T. AD. 33.150/

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 307

din data de 28 iulie 2003

 


 Obiect:  aprobare "P.U.D. - Locuinţă, str. Izvorului nr. 7 A, Braşov";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrat sub nr. T. ad. 33.150/02 din 12 iunie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului  din cadrul  Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei " P.U.D. - Locuinţă, Str. Izvorului nr. 7 A, Braşov";
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u  şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Locuinţă, str. Izvorului nr. 7 A, Braşov" iniţiată de MACIUCA DRAGOS şi întocmită de S.C. PROIECT MARGO S.R.L., identificată în C.F. nr. 10859 din 18 septembrie 2002, nr. top. 10909/2/1/1.

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.