Hotărârea nr. 306/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - AMPLASARE MONUMENT PE TÂMPA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREGISTRAT SUB NR. 31.184 DIN 20 IUNIE 2003, AL S

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 306

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect:  aprobare P.U.D. - Amplasare monument pe Tâmpa;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31.184 din 20 iunie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare,  Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului  din cadrul  Direcţiei Arhitectură -Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei  " P.U.D. - Amplasare monument pe Tâmpa;
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u  şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Amplasare monument pe Tâmpa, iniţiată de Consiliul Judeţean Braşov şi întocmită de S.C. PROIECT RENARH S.R.L., identificată în C.F. nr. 32774 din 6 iunie 2003, nr. top. 13192/2.

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.