Hotărârea nr. 305/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - HALA TURNARE T.S.P. PIESE MOTOARE ELECTRICE, D.N. 13 F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREGISTRA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 305

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect:  aprobare P.U.D. - Hală turnare T.S.P. piese motoare electrice, D.N. 13  f.n., Braşov";

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrat sub nr. ad. 27.713/03 din 7 iulie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului  din cadrul  Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei " P.U.D. - Hală turnare T.S.P. piese motoare electrice, D.N.  13  f.n., Braşov";
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u  şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Hală turnare T.S.P. piese motoare electrice, D.N. 13  f.n., Braşov", iniţiată de S.C. MORELLI EXPORT - IMPORT S.R.L. şi întocmită de  S.C. PROIECT MARGO S.R.L., identificată în C.F. nr. 8230 din 15 noiembrie 2002,  nr. top. 10213/1/1/5/1, 10213/1/1/5/2, 10213/1/1/5/3, 10213/1/1/5/4, 10213/1/1/5/5, 10213/1/1/5/6, 10213/1/1/5/7/1, 10213/1/1/5/8/1.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.