Hotărârea nr. 304/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU DE FIRMA SI ATELIER DE PROIECTARE SI EXECUTIE PROTOTIPURI, D.N. 13 F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SP

 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 304

din data de 28 iulie 2003

 


 Obiect:  aprobare P.U.D. - Sediu de firmă şi atelier de proiectare şi execuţie prototipuri, D.N. 13  f.n., Braşov";

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29.707 din 11 iunie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare,  Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului  din cadrul  Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei " P.U.D. - Sediu de firmă şi atelier de proiectare şi execuţie prototipuri, D.N.  13  f.n., Braşov";
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u  şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Sediu de firmă şi atelier de proiectare şi execuţie prototipuri, D.N. 13  f.n., Braşov", iniţiată de S.C. ELECTROFAMAR S.A., prin Popa Fabian şi Popa Maria şi întocmită de S.C. DOMOTIC S.R.L., identificată în C.F. nr. 12264 din 17 decembrie 2002, nr. top. 10200/1/2.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.