Hotărârea nr. 303/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - CONSTRUIRE MAGAZIN S + P + M, STR. PICTOR LUCHIAN NR. 1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREGISTRAT SUB NR. AD

 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 303

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect:  aprobare P.U.D. - Construire magazin S + P + M, str. Pictor Luchian nr. 1;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrat sub  nr. ad. 9.783/2003 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul  Direcţiei Arhitectură -Urbanism, prin care se propune aprobare P.U.D. - Construire magazin S + P + M, str. Pictor Luchian nr. 1;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Construire magazin S + P + M, str. Pictor Luchian nr. 1, iniţiat de S.C. GRUVIO S.R.L. şi elaborat de S.C. TOP-FORM S.R.L.

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.