Hotărârea nr. 302/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - ATELIER SI CALE RULARE MACARA TURN B-DUL GRIVITEI NR. 44 A, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREGISTRA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 302

din data de 28 iulie 2003

 


 Obiect:  aprobare P.U.D. - Atelier şi cale rulare macara turn,  B-dul Griviţei nr. 44 A, Braşov;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrat cu nr. 29.894 din 12 iunie 2003, a Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură -Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Atelier şi cale rulare macara turn, B-dul Griviţei nr. 44 A Braşov";
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Atelier şi cale rulare macara turn, B-dul Griviţei nr. 44 A Braşov", iniţiată de S.C. METABRAS S.A. şi întocmită de S.C. TOP -FORM S.R.L., identificată în C.F. nr. 32557 din 10 ianuarie 2003, nr. top. 10165/4/1/2, 10165/3/1/2, 10165/3/2/2, 10165/4/1/1.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.