Hotărârea nr. 301/2003

OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA MODIFICAREA ART. 2 AL H.C.L. NR. 117 DIN 7 APRILIE 2003, CU PRIVIRE LA ACORDUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV, ASOCIATIA AXE BRASOV SI ASOCIATIA FEMEILOR MANAGER BRASOV, LA DERUL

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 301

din data de 7 iulie 2003

 

Obiect: respingerea proiectului de hotărâre privind modificarea modificarea art. 2  al H.C.L. nr. 117 din 7 aprilie 2003, cu privire la acordul de parteneriat  între Municipiul Braşov, Asociaţia AXE Braşov şi Asociaţia Femeilor Manager Braşov, la derularea proiectului "Ne dezvoltăm împreună";

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 iulie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat cu  nr. 30.841 din 4 iulie 2003, prin care se propune aprobarea parteneriatului între Municipiul Braşov, Asociaţia AXE Braşov şi Asociaţia Femeilor Manager Braşov, la derularea  proiectului "Ne dezvoltăm împreună";
 Având în vedere art. 18, alin. 2 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, alin. 1, lit. x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

 H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic. Se  respinge proiectul de hotărâre privind  modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 117 din 7 aprilie 2003, referitoare la  acordul de parteneriat între Municipiul Braşov, Asociaţia AXE Braşov şi Asociaţia Femeilor Manager Braşov la derularea proiectului "Ne dezvoltăm împreună".