Hotărârea nr. 300/2003

OBIECT: REVOCAREA D-LUI LICA PAUL DIN FUNCTIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A. TRANSPORT BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 IULIE 2003; ANALIZÂND ADRESA R.A. TRANSPORT BRASOV NR. 2.807/2

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 300

din data de 7 iulie 2003

 

 Obiect: revocarea d-lui LICĂ PAUL din funcţia  de membru  în Consiliul de administraţie al R.A. Transport Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 iulie 2003;
 Analizând adresa R.A. Transport Braşov nr. 2.807/2003, înregistrată la noi sub nr. 32.594 din 1 iulie 2003, prin care  se solicită revocarea din funcţia de membru al Consiliului de administraţie al R.A. Transport Braşov, a d-lui LICĂ PAUL, la cererea acestuia, înregistrată la R.A. Transport sub   nr. 2.692/2003;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic.    Se revocă dl. LICĂ PAUL din funcţia de membru al Consiliului de administraţie al R.A. Transport Braşov.