Hotărârea nr. 30/2003

OBIECT: PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL BRASOV CA SOLICITANT AL UNEI FINANTARI DIN FONDURI U.E. PRIN PROGRAMUL PHARE 2001, COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - SCHEMA DE INVESTITII ÎN SERVICII SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 30

din data de 24 februarie 2003

 

 

Obiect: participarea Consiliului Local Braşov ca solicitant al unei finanţări din fonduri U.E. prin Programul PHARE 2001, Coeziune Economică şi Socială - Schema  de Investiţii în Servicii Sociale;

 


Consiliul Local al Municipului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Autoritate Tutelară din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 7.942/2003, prin care s-a propus participarea Consiliului Local ca solicitant al finanţării Programului PHARE 2001, Coeziune Economică şi Socială - Schema de Investiţii în Servicii Sociale;
Având în vedere Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială  art. 42, art. 53, alin. 1, H.G. nr. 117/1999, privind aprobarea Normelor Metodologice şi a măsurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, Legea nr. 116/2002 - privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale art. 4, alin. 2, H.G. nr. 1.149/2002 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.116/2002 şi H.C.L. nr. 515/2002 - privind finanţarea de la bugetul local a Centrului pentru Persoane fără Adăpost;
In temeiul art. 38, lit. i şi s, art. 46, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T A R A S T E :

Art. 1.  Se aprobă participarea Consiliului Local Braşov la licitaţia organizată prin Programul PHARE 2001, Coeziune Economică şi Socială - Schema de Investiţii în Servicii Sociale, ca solicitant al unei finanţări nerambursabile pentru Centrul pentru Persoane fără Adăpost.

Art. 2.  Se aprobă alocarea sumei de 19.000 EURO, reprezentând contribuţia Consiliului Local în cadrul Programului PHARE 2001, Coeziune Economică şi Socială - Schema de Investiţii în Servicii Sociale - pentru Centrul pentru persoane fără adăpost, după câştigarea licitaţiei.

Art. 3. Se aprobă participarea Consiliului Local Braşov la licitaţia organizată prin Programul PHARE 2001, Coeziune Economică şi Socială - Schema de Investiţii în Servicii Sociale, ca solicitant al unei finanţări nerambursabile pentru Centrul Mama şi Copilul.


Art. 4.  Se aprobă alocarea sumei de 19.000 EURO, reprezentând contribuţia consiliului local în cadrul programului PHARE 2001, Coeziune Economică şi Socială - Schema de Investiţii în Servicii Sociale pentru Centrul Mama şi copilul, după câştigarea licitaţiei.


Art. 5. Se aprobă participarea Consiliului Local Braşov la licitaţia organizată prin Programul PHARE 2001, Coeziune Economică şi Socială - Schema de Investiţii în Servicii Sociale, ca solicitant al unei finanţări nerambursabile privind înfiinţarea Centrului de Asistenţă Socială Zonală.


Art. 6.  Se aprobă alocarea sumei de 15.000 EURO, reprezentând contribuţia Consiliului Local în cadrul Programului PHARE 2001, Coeziune Economică şi Socială - Schema de Investiţii în Servicii Sociale - pentru Centrul de Asistenţă Socială Zonală, după câştigarea licitaţiei.


Art. 7.  Primarul Municipiului Braşov va  asigura ducerea  la îndeplinire prezenta hotărâri.