Hotărârea nr. 3/2003

OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR BUNURI AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUN. BRASOV CATRE JUDETUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IANUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 2.022

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 3

din data de 27 ianuarie 2003

 

Obiect: darea în  folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea  Municipiului  Braşov către Judeţul Braşov;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând Expunerea de motive nr. 2.022/2002, înregistrată la Serviciul Public Patrimoniu, privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Mun. Braşov către Judeţul Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f, art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani, către Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, a terenurilor şi clădirilor înscrise la poziţiile nr. 434, 435, 436, 474, 475, ce fac parte din cap. "H" al "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov", astfel:

Nr.
crt.      Nr. poziţie "inventar"                 DENUMIRE                                                                   BUN ELEMENTE   DE IDENTIFICARE
1.                434                        Spital Judeţean - Staţionar Astra                                                  Calea Bucureşti nr. 2
2.                435                        Spitalul Judeţean - clădire,magazie şi garaj Spital Astra              Calea Bucureşti nr. 2
3.                436                        Spitalul Municipal - clădire Spital Astra                                          Calea Bucureşti nr. 2
4.                474                        Spitalul Municipal Bv.-Clădire Spital Tractorul                                Str. Olteţ nr. 2
5.                475                        Spital Municipal - Parc                                                                    Str. Olteţ nr. 2

Art. 2. Destinaţia imobilelor menţionate la art. 1 este de Spital de Urgenţă.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov ce va avea ca obiect înfiinţarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Braşov.