Hotărârea nr. 299/2003

OBIECT: DEMARAREA PROCEDURILOR DE VÂNZARE A LOCUINTELOR DE CATRE S.C. RIAL S.R.L. BRASOV, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 10/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE M

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 299

din data de 7 iulie 2003

 

Obiect: demararea procedurilor de vânzare a locuinţelor de către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 6.952 din 3 iulie 2003 a S.C. RIAL S.R.L. Braşov şi avizul favorabil al Comisiei de monitorizare privind vânzarea locuinţelor în conformitate cu Legea nr. 10/2001;
 Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 112/1995, privind reglementarea juridică a unor imobile cu destinaţia de locuinţă, art. 6 din H.G. nr. 11/1997 - privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995 şi art. 6 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi art. 43, alin. 1 şi 3 şi art. 52 din Legea nr. 10/2001;
 În temeiul art. 38, lit. f şi h şi art. 46 din  Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Locuinţele ce nu au fost revendicate în baza Legii nr. 112/1995 şi a Legii nr. 10/2001, vor fi vândute cu respectarea dreptului de preemţiune al chiriaşilor ce au contract de închiriere valabil.


 Art. 2. Terenul aferent locuinţelor ce fac obiectul prevederilor art. 1, va fi atribuit prin Ordin al Prefectului în conformitate cu dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată.


 Art. 3. S.C. RIAL S.R.L. Braşov - prin director general Alexandru Popa va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.