Hotărârea nr. 298/2003

OBIECT: "MODERNIZAREA PUNCTULUI TERMIC CARFIL SI RACORDAREA LA SURSA C.E.T. BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL BIROULUI MANAGEMENT

 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 298

din data de 7 iulie 2003

 


Obiect: "Modernizarea Punctului Termic CARFIL şi racordarea la sursa C.E.T. Braşov";

 

 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Biroului Management Energetic din cadrul S.C. CET Braşov S.A., privind "Modernizarea Punctului Termic CARFIL şi racordarea la sursa CET Braşov", înregistrate sub nr. 994 din 2 iulie 2003, respectiv 969 din 30 iunie 2003;
 Având în vedere H.C.L. nr. 149 din 24 aprilie 2003, privind preluarea Punctului Termic aflat în proprietatea S.C. CARFIL S.A. şi Hotărârea S.C. CET Braşov S.A. nr. 6 din 26 iunie 2003;
 În temeiul art. 38, lit. g  şi art. 46, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă soluţia de modernizare a Punctului Termic CARFIL şi realizarea racordului termic la sursa CET Braşov în varianta 2: "Modernizarea Punctului Termic CARFIL şi extinderea reţelei existente de la S.C. ENERGO S.A., până la branşamentul aferent punctului termic în vederea alimentării cu energie termică din sursa C.E.T. Braşov".

 Art. 2. Se mandatează conducerea S.C. CET Braşov S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii acceptului proprietarilor din zonă în scopul întregirii reţelei de termoficare, respectiv:
 - utilizarea reţelei existente aflate în proprietatea S.C. ENERGO S.A. Braşov;
 - utilizarea reţelelor de termoficare aflate în proprietatea CARFIL (respectiv tronsonul de la limita S.C. ICIM S.A. până la branşamentul aferent punctului termic);
 - traversarea incintelor (S.C. ENERGO şi S.C. ICIM) unde urmează să se realizeze  întregirea reţelei de termoficare.

 Art. 3. Se mandatează conducerea S.C. CET Braşov S.A. să deruleze procedurile de proiectare şi executare a lucrărilor conform prevederilor legale în vigoare.

 Art. 4. Se aprobă ca S.C. CET Braşov, să utilizeze următoarele bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov: Punctul Termic cu echipamentul aferent, branşamentul aferent acestuia şi reţelele de distribuţie.

 Art. 5. Se aprobă transferul fondului de 12 miliarde lei, necesar executării lucrărilor din bugetul Municipiului Braşov în bugetul S.C. CET Braşov S.A.

 Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi conducerea S.C. CET Braşov S.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.