Hotărârea nr. 297/2003

OBIECT: TRANSFERUL FARA PLATA AL ACTIVULUI CAZAN APA FIERBINTE - CAF 100 GCAL/H, AL TERENULUI, INSTALATIILOR SI CLADIRILOR AFERENTE DIN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI ÎN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI BRASOV SI TRNSFERAREA ACESTUIA LA S.C. CET BR

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 297

din data de 7 iulie 2003

 

Obiect: transferul fără plată al activului Cazan Apă Fierbinte - CAF 100 Gcal/h, al terenului, instalaţiilor şi clădirilor aferente din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a Municipiului Braşov şi trnsferarea acestuia la S.C. CET Braşov S.A.;

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Biroului Management Energetic din cadrul S.C. CET Braşov S.A., privind "Transferul fără plată al activului Cazan Apă Fierbinte - CAF 100 Gcal/h, al terenului, instalaţiilor şi clădirilor aferente din proprietatea publică a municipiului Braşov în proprietatea privată a municipiului Braşov prin transferarea la S.C. CET Braşov S.A., înregistrate sub  nr. 975 din 30 iunie 2003, respectiv 967 din 30 iunie 2003;
 Având în vedere H.G. nr. 674 din 5 iunie 2003, privind transferul fără plată  al activului Cazan Apă Fierbinte - CAF 100 Gcal/h, al  terenului, instalaţiilor şi clădirilor aferente din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a Municipiului Braşov şi Hotărârea Administratorului Unic al S.C. CET Braşov S.A. nr. 7 din 26 iunie 2003;
 În temeiul art. 38, lit. g  şi art. 46, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă transferul fără plată şi fără sarcini al activului Cazan Apă Fierbinte - CAF 100 Gcal/h, al terenului, instalaţiilor şi clădirilor aferente în valoare de 6.544.177 mii lei, din proprietatea privată a statului şi din patrimoniul Companiei Naţionale ROMARM S.A. - filiala S.C. METROM S.A. Braşov, în proprietatea publică a Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 Art. 2. Se aprobă transferul activului Cazan Apă Fierbinte - CAF 100 Gcal/h, al terenului, instalaţiilor şi clădirilor aferente din proprietatea publică a Municipiului Braşov şi Administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, în proprietatea privată a Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 Art. 3. Se aprobă transferul fără plată şi fără sarcini al activului Cazan Apă Fierbinte - CAF 100 Gcal/h, al terenului, instalaţiilor şi clădirilor aferente din proprietatea privată a Municipiului Braşov şi administrarea  Consiliului Local al Municipiului Braşov în patrimoniul S.C. C.E.T. Braşov S.A.

 Art. 4. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. CET Braşov S.A. cu suma de 6.544.177 mii lei, reprezentând contravaloarea  activului CAF, respectiv echivalentul a 6.544,177 acţiuni nominative în valoare de 1.000.000 lei fiecare.

 Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. CET Braşov S.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.