Hotărârea nr. 296/2003

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU PE ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 5.879/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SE

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 296

din data de 7 iulie 2003

 

 

 Obiect: aprobarea bugetului rectificat al Serviciului Public Patrimoniu pe anul 2003;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 iulie  2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 5.879/2003 şi Raportul de specialitate al Serviciului Contabilitate Buget nr. ad. 5.879/2003 al Serviciului Public Patrimoniu, privind rectificarea bugetului pe anul 2003;
 Având în vedere prevederile art.20, alin. 4 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, lit d şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public Patrimoniu în sumă de 208.927.097 mii lei la Cap. 63 - Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe şi în sumă de 6.286.000 mii lei la Cap. 96 - Cheltuieli cu destinaţie specială, conform anexei 1 şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art. 2. Se aprobă Lista de investiţii a Serviciului Public Patrimoniu, conform anexei nr. 3.


 Art. 3. Primarul municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.