Hotărârea nr. 295/2003

OBIECT: ORGANIZAREA CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA "CASA SOARELUI" ÎN CENTRU DE ZI "CASA SOARELUI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 IULIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA COMISIEI DE MONITORIZARE, EXPUNEREA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 295

din data de 7 iulie 2003

 

 Obiect: organizarea Centrului de îngrijire şi asistenţă "CASA SOARELUI" în Centru de zi "CASA SOARELUI";

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 iulie 2003;
 Analizând la iniţiativa Comisiei de monitorizare, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrată cu nr. 31.911 din 26 iunie 2003, prin care s-a propus organizarea Centrului de îngrijire şi asistenţă "CASA SOARELUI" în Centrul de zi "CASA SOARELUI";
 Având în vedere prevederile art. 4 din H.G. nr. 329/2003 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap; art. 3, alin. (2), pct. C din H.G. nr. 90/2003, privind Regulamentul cadru de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială; H.C.L. nr. 71/2003, republicată, privind  organizarea  Direcţiei de Servicii Sociale;
 În temeiul art. 38, lit. e, i  şi  s şi art. 46, pct. (1)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Începând cu data de 1 august 2003, Centrul de îngrijire şi asistenţă "Casa Soarelui" se organizează în Centrul de zi "CASA SOARELUI", instituţie de interes public, cu personalitate  juridică aflată în subordinea Direcţiei de Servicii Sociale.

 Art. 2.  Sediul  instituţiei este în str. Nicovalei nr. 4,  Stupini.

 Art. 3. Directorul Centrului de zi "CASA SOARELUI", va exercita funcţia de ordonator terţiar de credite.

 Art. 4.  Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii, Bugetul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului de zi "CASA SOARELUI", conform anexelor 1, 2, 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 5. Se aprobă numirea d-lui HAMZEA MIHAI în funcţia de director interimar al Centrului de zi "CASA SOARELUI".

 Art. 6. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, conducerea Direcţiei de Servicii Sociale va prezenta situaţia încadrării personalului la Centrul de zi "CASA SOARELUI".

 Art. 7. Direcţia de Servicii Sociale şi Directorul Centrului de zi "CASA SOARELUI" vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.