Hotărârea nr. 294/2003

OBIECT: APROBAREA CUANTUMULUI GRATUITATII PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN, PE ANUL 2003, PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP ACCENTUAT SI GRAV, PRECUM SI PENTRU ASISTENTII PERSONALI AI ACESTORA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINT

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 294

din data de 7 iulie 2003

 

 

 Obiect: aprobarea cuantumului gratuităţii pe mijloacele de transport în comun, pe anul 2003, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 iulie 2003;  
 Analizând la iniţiativa Comisiei de monitorizare, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrată cu nr. 32.488 din 30 iunie 2003, prin care s-a propus aprobarea cuantumului gratuităţii pe mijloacele de transport în comun, pe anul 2003, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora;
 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 609/2003 al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi ale Ordinului nr. 290/2003 al Ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul şi interurban, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora;
 În temeiul art. 38, lit. e, i  şi  s, art. 46, pct. (1)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Începând cu data de 1 iunie 2003, persoanele cu handicap accntuat şi grav, precum şi asistenţii personali ai acestora, beneficiază gratuit de un abonament lunar pe 1 (una ) linie pe mijloacele de transport în comun din Municipiul Braşov.


 Art. 2.  Se aprobă încheierea Convenţiei între Regia Autonomă de Transport Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale, privind reglementarea modalităţii de acordare a gratuităţii pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 3. Direcţia de Servicii Sociale va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.