Hotărârea nr. 293/2003

OBIECT: PLATA DE CATRE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORTBRASOV, PENTRU DECONTURILE AFERENTE ANULUI 2002 SI PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE 2003 - 31 MAI 2003, REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA ABONAMENTELOR LUNARE ACORDATE GRATUIT PER

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 293

din data de 7 iulie 2003

 


 Obiect: plata de către Direcţia de Servicii Sociale către Regia Autonomă de Transport    Braşov, pentru deconturile aferente anului 2002 şi pentru perioada 1 ianuarie 2003 - 31 mai 2003, reprezentând contravaloarea abonamentelor lunare acordate gratuit  persoanelor cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 iulie 2003;  
 Analizând la iniţiativa Comisiei de monitorizare, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrată cu nr. 32.489 din 30 iunie 2003, prin care s-a propus ca Direcţia de  Servicii Sociale să facă plata către Regia Autonomă de Transport Braşov, pentru deconturile aferente anului 2002 şi pentru perioada 1 ianuarie 2003 - 31 mai 2003, reprezentând contravaloarea abonamentelor lunare acordate gratuit persoanelor cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora;
 Având în vedere prevederile Legii Finanţelor Publice Locale nr. 500/2002;
 În temeiul art. 38, lit. e, i  şi  s, art. 46, pct. (1)  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Plata pentru deconturile aferente anului 2002, către Regia Autonomă de Transport Braşov în cuantum de 7.602.262.780 lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor lunare acordate gratuit persoanelor cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora, se va face de către Direcţia de Servicii Sociale. Suma va fi achitată din fondurile aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Direcţiei de Servicii Sociale, de la titlul: Cheltuieli materiale - 21.02. - Transport elevi, studenţi, asistaţi, bolnavi, invalizi şi însoţitorii lor.

 Art. 2.  Plata pentru deconturile aferente perioadei 1 ianuarie 2003 - 31 mai 2003 către Regia Autonomă de Transport Braşov în cuantum de 8.467.130.000 lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor lunare acordate gratuit persoanelor cu handicap accentuat şi grav, precum şi  pentru asistenţii personali ai acestora, se va face de către Direcţia de Servicii Sociale. Suma va fi achitată din fondurile aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Direcţiei de Servicii Sociale, de la titlul: Cheltuieli materiale - 21.02. - Transport elevi, studenţi, asistaţi, bolnavi, invalizi şi însoţitorii lor.

 Art. 3. Direcţia de Servicii Sociale va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.