Hotărârea nr. 292/2003

OBIECT: MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE, CONFORM LEGII NR. 161/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 IULIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA COMISIEI DE MONITORIZ

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 292

din data de 7 iulie 2003

 

 Obiect: modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei de Servicii  Sociale, conform Legii nr. 161/2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 iulie 2003;
 Analizând la iniţiativa Comisiei de monitorizare, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrată cu nr. 31.910 din 26 iunie 2003, prin care s-a propus modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale, conform Legii nr. 161/2003;
 Având în vedere Legea nr. 161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi H.G. nr. 504/2003, pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003;
 În temeiul art. 38, lit. s şi art. 46, pct. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale, conform anexelor 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art. 2. Direcţia de Servicii Sociale va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.