Hotărârea nr. 290/2003

OBIECT: DEFINITIVAREA PE POST DE DIRECTOR AL CENTRULUI DE EXECUTIE BUGETARA - CRESA NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 452 DIN 30

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 290

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: definitivarea pe post de Director al Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 452 din 30 iunie 2003, al Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2, privind definitivarea pe post de Director al Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2;
 Având în vedere H.C.L. nr. 70 din 17 martie 2003 şi Dispoziţia de Primar nr. 760 din 27 martie 2003, prin care s-a dispus încadrarea d-nei OLARU GABRIELA, în funcţia de Director al Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2,  pe  o perioadă de 90 de zile;
 În baza H.C.L. nr. 459/2002, a prevederilor art. 31, alin. (1) din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, a H.G. nr. 281/1993, Legea nr. 154/1998, O.U.G. nr. 191/2002, anexa V/1 a;
 În temeiul art. 38, lit. i şi art. 71  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă  definitivarea pe post  de Director al Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2, a d-nei OLARU GABRIELA.


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov şi Centrul de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.