Hotărârea nr. 29/2003

OBIECT: P.U.D. DEPOZIT CALEA FELDIOAREI NR. 62; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS P.U.D. - DEPOZIT CALEA FELDIOAREI NR. 62 AL

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 29

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect:  P.U.D.  Depozit Calea Feldioarei nr. 62;


Consiliul Local al Municipului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus P.U.D. - Depozit Calea Feldioarei nr. 62 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură Urbanism, înregistrată cu nr. 5.360/2003;
Având în vedere pevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
In temeiul art. 38, lit. c şi  k  şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.  Se aprobă P.U.D.  Depozit Calea Feldioarei nr. 62 elaborat de arh. Maria Nacu şi iniţiat de S.C. Alumil Rom Industry S.R.L.


Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.