Hotărârea nr. 289/2003

OBIECT: MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII, DE PERSONAL SI A ORGANIGRAMEI APROBATE PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 26/2003, ART. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 289

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: modificarea statului de funcţii, de personal şi a organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2003, art. 2;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 302 din 26 mai 2003  al Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2, privind modificarea statului de funcţii, de personal şi a organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2003, art. 2;
 Având în vedere Legea nr. 154/1998, punctul 5 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice pentru aplicarea Normelor metodologice privind angajarea, ordonanţarea  şi plata cheltuielilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale nr. 1.792/2002, şi litera B, punctul 4.2. din Ordinul nr. 522 din 16 aprilie 2003, Ordin al  Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
 În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă modificarea statului de funcţii, de personal şi a organigramei cu următoarele transformări şi supliniri de posturi (conform anexelor nr. 1- 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre):
 a) postului de Inspector de specialitate - Economist treapta III în inspector de specialitate - Economist treapta II.
 b) postului de Casier II - M în casier I - M.
 c) postul de lejereasă în post de infirmieră;
 d) suplinirea statului de funcţii cu un post de Contabil II - M.

 Art. 2. Se aprobă modificarea denumirii unităţii "Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2" în "Serviciul Public de Administrare Creşe".

 Art. 3. Centrul de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.