Hotărârea nr. 288/2003

OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI AFERENT GARAJULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. LUNGA NR.14 , CATRE DRAGOI GHEORGHE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 3.399/2

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 288

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect:  concesionarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov,  str. Lungă nr.14 , către Drăgoi Gheorghe; 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 3.399/2003, prin care se propune concesionarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Lungă nr. 14;
 Având în vedere H.C..L nr.  21/2000, H.C.L. nr. 55/2001 şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor);
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :
 


 Art. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate  al domnului Drăgoi Gheorghe,  asupra imobilului – garaj situat în Braşov, str. Lungă nr. 14, construit în baza A.C. nr. 149 din 28 iunie 1968.

 Art. 2. Se aprobă concesionarea directă a terenului aflat în proprietatea Statului Român, aferent garajului situat în Braşov, str. Lungă nr. 14 care este înscris în C.F. nr. 3851 Braşov,  cu :
 -  nr. top.  2045-2046 /24  în suprafaţă de 18,44 mp către Drăgoi Gheorghe.    
                                    1      

 Art. 3. Preţul terenului  menţionat la art. 2, conform Raportului de expertiză tehnică- evaluare întocmit de ing. Mihul Catrinel este de 26,50 USD/mp, revenind o redevenţă anuală de 26,50 USD/mp : 25 ani =1,06 USD/mp.

 Art. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 Art. 5.   Se revocă dreptul de administrare operativă a “I.L.L.  Braşov” pentru terenul identificat prin C.F. nr. 3851, cu  nr. top  2045-2046 /24.
         1

 Art. 6. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.