Hotărârea nr. 287/2003

OBIECT: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE CE ARE CA OBIECT EXPLOATAREA TERENULUI SI CLADIRILOR AFERENTE CIMITIRULUI MUNICIPAL CONFORM H.C.L. NR. 207/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; AN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 287

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: încheierea contractului de concesiune ce are ca obiect exploatarea terenului şi clădirilor aferente Cimitirului Municipal conform H.C.L.  nr. 207/2002;

 

 Consiliul Local al Municipiului  Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 1.005/2003, cu privire la încheierea contractului de concesiune asupra Cimitirului  Municipal;
 Având în vedere H.C.L. nr. 207/2002; H.G. nr.  577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării şi O.G. nr. 36/2003;
 În temeiul art. 38,  lit.  h şi art. 125 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de concesiune conform H.C.L. nr.  207/2002 cu o redevenţă calculată conform art. 138 din H.G. nr.  577/2002,  în procent de 3 % din profitul anual impozabil al concesionarului, începând cu anul 2001.

 Art. 2. Pentru anii 2001 – 2002, redevenţa calculată conform art. 1 din prezenta hotărâre reprezintă suma de 43.466.000 lei, aceasta urmând a fi modificată funcţie de studiul de oportunitate ce va fi întocmit, inclusiv pentru anii 2001 - 2002.

 Art. 3. Până la stabilirea redevenţei, aşa cum va reieşi în urma întocmirii studiului de oportunitate,  concesionarul nu datorează penalizări de întârziere.

 Art. 4. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.