Hotărârea nr. 286/2003

OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. BRÂNDUSELOR NR. 76, CATRE GOT CONSTANTA SI "S.C. AMBITUS COM"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 286

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect:  concesionarea directă a terenului situat în Braşov,  str. Brânduşelor nr. 76, către Got Constanţa si  "S.C. AMBITUS COM”;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în sedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. ad 4.315/2003 privind concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Brânduşelor nr. 76, catre Got Constanţa  şi ”S.C. AMBITUS COM”;
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.  453/2001 si art.1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei  Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str Brânduşelor    nr 76, identificat prin C.F. nr. 28333,   cu nr. top  8784/2/2/2/1,  în suprafaţă de 132,77 m.p., apartinând domeniului privat al Statului Român către Got Constanţa şi “S.C. AMBITUS COM”.

 Art. 2. Preţul terenului determinat în condiţii de piaţă conform recomandărilor din Raportul de evaluare întocmit de ing.  Zota Corneliu este de 50 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 50 USD/m.p. : 25 ani = 2 USD/m.p. ce va fi platită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art  3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr.      /2003 este pentru extinderea construcţiilor existente la imobilul înscris în C.F.nr. 31669,  cu nr. top  8784/2/3.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.