Hotărârea nr. 283/2003

OBIECT: MODIFICAREA TITULATURII CELUI DE- AL 7- LEA REPREZENTANT ÎN COMISIA DE EVALUARE CONSTITUITA PRIN ART.1 AL H.C.L. NR. 373/2002, DUPA CUM URMEAZA : DIN FORMULAREA ,,- 1 REPREZENTANT AL AUTORITATII DE MEDIU COMPETENTE" ÎN ,,- 1 REPREZENTANT AL AUT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 283

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: modificarea titulaturii celui de- al 7- lea reprezentant în comisia de evaluare  constituita prin art.1 al H.C.L. nr. 373/2002, după cum urmează : Din formularea ,,- 1 reprezentant al autorităţii de mediu competente” în ,,- 1 reprezentant al autorităţii de mediu competente, după caz”;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi  raportul de specialitate nr. ad. 809 din 18 iunie al Serviciului Public Patrimoniu - Serviciul Tehnic- Licitaţii, prin care se propune ca, la art.1 din H.C.L. nr. 373/2002, în loc de ,,- 1 membru reprezentant al autorităţii de mediu competente” să se treacă ,,- 1 membru reprezentant al autorităţii de mediu competente, după caz”,
 În temeiul prevederilor lit. c, alin. 2 de la art. 13 şi al celor de la art. 17 din Normele de aplicare nr. 216/1999 ale Legii nr. 219/1998,  privind regimul concesiunilor, 
 Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 287/2002,
 În temeiul art. 38 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă modificarea titulaturii celui de-al  7-lea reprezentant în comisia de evaluare constituită prin art. 1 al H.C.L. nr. 373/2002, după cum urmează:
 In loc de : ,,- 1 reprezentant al autorităţii de mediu competente”, noua formulare va fi :
       ,,- 1 reprezentant al autorităţii de mediu competente, după caz”.  
   

 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 373/2002 modificată conform art. 1, va fi republicată.


 Art. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 373/2002

republicată conform H.C.L. nr. 283 din 30 iunie 2003

 

Obiect: constituirea Comisiei de evaluare a licitaţiilor ce au ca obiect concesionarea de bunuri, activităţi şi servicii;

 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 septembrie 2002;
 Analizând expunerea de motive nr. 57/2002, prin care se propune constituirea Comisiei de evaluare a licitaţiilor ce au ca obiect concesionarea de bunuri, activităţi şi servicii;
 Având în vedere art. 44 din anexa la O.G. nr. 35/2002, art. 16, alin. (1), lit. d din Legea   nr. 219/1998 - privind regimul concesiunilor;
 In temeiul art. 38, lit. f şi h, precum  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se constituie Comisia de evaluare a licitaţiilor organizate de Serviciul Public Patrimoniu, ce au ca obiect concesionarea de bunuri, activităţi şi servicii, având următoarea componenţă:

  -   Ionescu Lucian
  -   Dogar Nicolae
  -   Atomei Gheorghe
  -   Gonţea Ion
  -   Hathazi Ladislau
  -   2 reprezentanţi ai Serviciului Public Patrimoniu
  -   1 reprezentant al autorităţii de mediu competente, după caz
  -   1 reprezentant al D.G.F.P.C.F.S.

 Art. 2. Se aprobă desemnarea ca membri supleanţi ai comisiei constituită conform art. 1:
  -   dl. Grigorescu Sorin
  -   dl. Gonţea Paul
 Membrii supleanţi vor înlocui  membrii comisiei în cazul lipsei motivate a  acestora.


 Art. 3.  Preşedintele comisiei de evaluare este dl. Ionescu Lucian.

 Art. 4.  Din partea Serviciului Public Patrimoniu vor participa două persoane nominalizate de către directorul Serviciului Public Patrimoniu în funcţie de obiectul licitaţiei.
 Secretarul comisiei de evaluare va fi numit de către preşedinte, dintre membrii comisiei de evaluare.


 Art. 5. Serviciul Public Patromoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.