Hotărârea nr. 282/2003

OBIECT : VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPATIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN BRASOV, PIATA TEATRULUI NR. 2, CATRE S.C. SIMPOZION S.R.L.: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXXPUNEREA DE MOTIVE NR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 282

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect : vânzarea  terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, Piaţa Teatrului nr. 2,

către S.C.  SIMPOZION  S.R.L.:

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând  exxpunerea de motive nr. 2.528/2003, prin care se propune  vânzarea  terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, Piaţa Teatrului nr. 2, către S.C. SIMPOZION S.R.L.;
 Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2, din  “Normele metodologice” de aplicare a H.G.   nr. 505/1998 ;
 În temeiul art. 38,  lit. f  şi h  şi  art  46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă vânzarea terenului înscris în C.F. nr. 29860, cu nr. top. 6426/1/2/I/3, ce reprezinta cota de 5,80 % din terenul cu nr. top  6426/1/2/I, în suprafaţă de 580,36 m.p., adică 580,36 m.p. x 5,80% = 33,66 m.p., conform expertizei tehnice de evaluare nr. 69/2003, întocmită de expert tehnic şi evaluator ing. Toma Oţelea, către S.C. SIMPOZION S.R.L.

 Art. 2.  Pretul de vânzare al terenului descris la art. 1, este de 100 USD/m.p., ce va fi plătit în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Se împuterniceşte Consiliul Local al Municipiului Braşov prin Serviciul Public Patrimoniu, să încheie contractul de vânzare - cumpărare, în formă autentică, pentru terenul menţionat la art.1.

 Art. 4.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.