Hotărârea nr. 281/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 99, ÎN VEDEREA EXITINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, CATRE S.C. MADISON COMPANY S.R..L; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 281

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 99, în vederea  exitinderii construcţiilor existente, către S.C.  MADISON COMPANY S.R..L;


 Consiliul Local al Municipiului  Brasov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 1.945/2003, privind concesionarea terenului situat în Calea Bucureşti nr. 99  Braşov, în vederea extinderii construcţiilor existente;
 Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 2 din H.C.L. nr.161/24.042003, H.G. nr. 525/1996 şi art.1 si 2 din Legea nr. 219/1996 (privind regimul concesiunilor);
 În temeiul art. 38,  lit. f  şi  art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Calea Bucureşti nr. 99, identificat prin C.F. nr. 32738,  cu nr. top 7508/1/1, în suprafaţă de 625,00 mp, aparţinând domeniului privat al Statului Român, necesar extinderii construcţiilor existente şi amenajare parcare şi drumuri de acces, către S.C.  MADISON  COMPANY  S.R.L.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, determinat în condiţii de piaţă, conform Raportului de evaluare întocmit de arh. Ţaric Adriana, este de 30 USD/mp, revenind o redevenţă anuală de 30 USD/mp : 25 ani = 1,2 USD/mp, ce va fi platită în lei la cursul comunicat de B.N.R.  pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani .

 Art. 4. Destinaţia terenului este pentru  extinderea construcţiilor existente şi amenajare parcare şi drumuri de acces, teren înscris în C.F. nr. 27616,  cu nr. top 7505/1/a.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.