Hotărârea nr. 280/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. VULTURULUI NR. 5, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. OVINIC - PRODIMPEX S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 280

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect:  concesionarea terenului situat în Braşov, Str. Vulturului nr. 5,  în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. OVINIC - PRODIMPEX    S.R.L.;
 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 2.680 din 23 aprilie 2003,  prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Vulturului  nr. 5;
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998;
 In temeiul art. 38,  lit. f  şi  art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E

 Art. 1.  Se aprobă concesionarea fără licitaţie  publică a terenului situat în Braşov,  str. Vulturului nr. 5, identificat  prin C.F. nr.  31091, cu nr. top  7427/17/2 în suprafaţă de    9,84 mp, aparţinând domeniului privat al Statului Român, către  S.C. OVINIC - PRODIMPEX  S.R.L.

 Art. 2.  Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 USD/ mp, revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/mp, ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata .

 Art. 3.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă  de 49 ani .

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 1460 din 27 martie  2003  este de realizare a unui acces din exterior  (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 31097, cu nr. top 7427/11/11.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.