Hotărârea nr. 279/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN POIANA BRASOV, ÎN VEDEREA EXINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR SC ANA HOTELS BRASOV SA; CONSILIUL LOCAL AL MUN. BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 279

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect:  concesionarea terenului situat în  Poiana Braşov, în vederea exinderii construcţiilor existente, beneficiar SC ANA HOTELS BRAŞOV SA;

 

 Consiliul Local al Mun. Brasov, întrunit în şedinţă la data de  30 iunie 2003;    
 Analizând expunerea de motive  nr. ad. 1.778/2003 privind concesionarea terenului situat în Poiana Braşov, în vederea extinderii construcţiilor existente;
 Având în vedere prevederile  art. 12,  lit. e şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea  nr. 219/1998 (privind regimul concesiunilor);
 În temeiul art. 38,  lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E

 Art. 1.  Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Poiana Braşov, identificat prin C.F. nr. 3084, cu nr. top 14205/1/1/b/5/b/1/1/1/1/1/1/1/2, in suprafata de 58,00 mp, aparţinând domeniului privat al Statului Român, necesar extinderii construcţiilor existente, către SC ANA HOTELS BRAŞOV SA.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, determinat în condiţii de piaţă este de 150 Euro/mp., revenind o redevenţă anuală de 6 Euro/mp., ce va fi platită în lei la cursul comunicat de BNR pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă  de 49 ani .

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 1.877/2003  este pentru  extindere la imobilul  înscris în C.F. nr. 3084,  cu nr. top. 14205/1/1/b/5/b/1/1/1/1/3 .

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.