Hotărârea nr. 278/2003

OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE NEDELCU MIRCEA SI STATUL ROMÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 1.739/2003, PRIN CARE SE PROPUNE APROBAREA UNUI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 278

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect:  aprobarea unui schimb de terenuri între Nedelcu Mircea şi Statul Român;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 1.739/2003,  prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri între Nedelcu Mircea şi Statul Român;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă schimbul între terenul situat în Braşov, str. Bronzului, înscris in C.F. nr. 9162, cu nr. top  9401/1/1 în suprafaţă de 2.100 m.p., proprietar Nedelcu Mircea şi terenul situat în Braşov, str. De Mijloc nr. 79,  înscris in C.F. nr. 907, cu nr. top 778/1/b, în suprafaţă de 1440 m.p., proprietar Statul Român.

 Art. 2. Terenul  înscris in C.F. nr. 9162, cu nr. top 9401/1/1 va trece în proprietatea Statului Român,  iar terenul înscris în C.F. nr. 907, cu nr.  top 778/1/b va trece în  proprietatea d-lui Nedelcu Mircea, ca urmare a schimbului de terenuri menţionat la art.1.

 Art. 3. Se revocă dreptul de administrare operativă a “I.C.R.A.L. Braşov” pentru terenul înscris in C.F. nr. 907,  cu nr. top 778/1/b.

 Art. 4. Se împuterniceşte Consiliul Local prin Serviciul Public Patrimoniu să încheie actul autentic de schimb menţionat la art.1.

 Art.5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri.