Hotărârea nr. 277/2003

OBIECT: RESTITUIREA CATRE DL. DIMA AUREL A SUMEI DE 1.150.000 LEI, REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA MONTARII UNUI INTERFON LA APARTAMENTUL NR. 36, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV, SITUAT ÎN BRASOV, STR. JUPITER NR. 2 CONSILIUL LOCAL AL MUN. BRASOV ÎNTR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 277

din data de 30 iunie 2003

 

 


 Obiect:  restituirea către dl. Dima Aurel a sumei de 1.150.000 lei, reprezentând contravaloarea montării unui interfon la apartamentul nr. 36, proprietatea Municipiului Braşov, situat în Braşov, Str. Jupiter nr. 2


 Consiliul Local al Mun. Braşov întrunit în şedinţă la data de  30 iunie 2003;
 
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 701/2002/2003, privind restituirea către dl. Dima Aurel a sumei de 1.150.000 lei, reprezentând contravaloarea montării unui interfon la apartamentul nr. 36, proprietatea Municipiului Braşov, situat în Braşov, Str. Jupiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           nr. 2.
 Având în vedere HCL nr. 409/2002 şi H.C.L. nr. 100/2003;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi  art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă plata sumei din cap. 63, art. 20 – Titlul II – cheltuieli materiale şi servicii a sumei de 1.150.000 lei către dl. Dima Aurel, reprezentând contravaloarea montării unui interfon la apartamentul (locuinţei de necesitate) proprietatea Municipiului Braşov, situat în Braşov, Str. Jupiter nr. 2, sc.C, ap.36, conform facturii seria BVACC nr. 2395302 emisă de SC DACONA SRL Braşov.


 Art. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.