Hotărârea nr. 276/2003

OBIECT: APROBAREA DESTINATIEI SUMELOR OBTINUTE DIN VÂNZAREA SPATIILOR COMERCIALE SAU DE PRESTARI SERVICII CONFORM LEGII NR. 550/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 276

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: aprobarea destinaţiei sumelor obţinute din vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii conform Legii nr. 550/2002;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând propunerea unui grup de consilieri, privind aprobarea destinaţiei sumelor obţinute din vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002;
 Având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 550/2002, privind vânzarea spaţiilor  comerciale proprietate privată a  statului şi a celor de  prestări servicii, aflate în administrarea Consiliilor Judeţene sau a Consiliilor Locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. c, d, f, k, m, n şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă ca fondurile încasate ca urmare a vânzării spaţiilor comerciale sau de prestări servicii conform Legii nr. 550/2002, să fie utilizate pentru realizarea următoarelor proiecte:
 a. Refacerea faţadelor clădirilor din centrul istoric al Municipiului Braşov;
 b. Consolidarea clădirilor cu risc seismic;
 c. Construcţia de creşe şi grădiniţe;
 d. Construcţia de cabinete medicale pentru medici de familie.

 Art. 2. Documentaţiile tehnico-economice pentru investiţiile arătate la art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Consiliului Local.

 Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.