Hotărârea nr. 275/2003

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE PE ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV EXPUNEREA DE MOTIVE SI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 275

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: aprobarea bugetului rectificat al Direcţiei de Servicii Sociale pe anul 2003;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov expunerea de motive şi raportul de specialitate  al Serviciului Buget din cadrul Departamentului Servicii Interne, privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al Direcţiei de Servicii Sociale pe anul 2003;
 Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Direcţiei de Servicii Sociale,  în sumă de 68.386.924 mii lei, conform anexei,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.