Hotărârea nr. 274/2003

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAP

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 274

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: aprobarea bugetului local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Departamentului Servicii Interne, prin care se propune aprobarea bugetului local rectificat al Municipiului Braşov, pe anul 2003;
 Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale şi a H.G. nr. 277/2003;
 În temeiul art. 38, lit.d  şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă bugetul local rectificat pe anul 2003, în sumă de 1.510.533.022  mii lei, la partea de venituri şi 1.510.533.022  mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei  nr. 1 şi amendamentelor Comisiei nr. 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2. Se aprobă lista sinteză a cheltuielilor de investiţii a municipiului Braşov, conform anexei nr. 2.


 Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.