Hotărârea nr. 273/2003

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COORGANITZATOR AL FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE OPERA SI BALET - EDITIA I - ORGANIZAT DE OPERA BRASOV ÎN ANUL2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 273

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect: participarea municipiului Braşov în calitate de coorganitzator al Festivalului Internaţional de Operă şi Balet - Ediţia I - organizat de Opera Braşov în anul 2003;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Departamentului Servicii Interne, înregistrat  cu nr. 28.452 din 11 iunie 2003, privind alocarea sumei de 700.000 mii lei pentru organizarea Festivalului Internaţional de Operă şi Balet - Ediţia I;
 Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998 - privind finanţele publice Locale;
 În temeiul art. 38, lit.d şi p şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă participarea Municipiului Braşov, în calitate de coorganizator  al Festivalului Internaţional de Operă şi Balet - Ediţia I - organizat de Opera din Braşov.

 Art. 2. Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 700.000 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu cazarea artiştilor, chiria pentru spaţiile de desfăşurare a concertelor, servicii publicitare şi alte cheltuieli de organizare.

 Art. 3. Se aprobă  regulamentul de organizare şi desfăşurare a Festivalului Internaţional de Operă şi Balet.

 Art. 4. Se diminuează fondul de rezervă bugetară cu suma de 700.000 mii lei.

 Art. 5. Opera Braşov va prezenta în termen de 30 de zile de la finalizarea acţiunilor culturale contul de execuţie, urmând a restitui bugetului local sumele neutilizate.

 Art. 6. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.