Hotărârea nr. 272/2003

OBIECT: APROBAREA SUBVENTIILOR CUVENITE SOLICITANTILOR APARTAMENTELOR CONSTRUITE CONFORM ORDONANTEI NR. 19/1994 - BLOC 27 - B-DUL GRIVITEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIV

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 272

din data de 30 iunie 2003

 

 Obiect: aprobarea subvenţiilor cuvenite solicitanţilor apartamentelor construite  conform  Ordonanţei nr. 19/1994 - Bloc 27 - B-dul Griviţei;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Tehnic - Investiţii din cadrul Departamentului Servicii Interne, înregistrat cu nr. 30.768 din 18 iunie 2003, prin care s-a propus aprobarea constituirii comisiei pentru stabilirea subvenţiilor cuvenite solicitanţilor apartamentelor construite conform Ordonanţei nr. 19/1994;
 Având în vedere H.G.R. nr. 950/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe prin   art. 10, alin. 1 şi 2; H.G.R. nr. 510/2003, privind aprobarea Normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda pentru construcţia de locuinţe:
 În temeiul art. 38 din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă subvenţiile cuvenite solicitanţilor apartamentelor construite conform Ordonanţei nr. 19/1994, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.